Bosnian Valley of Pyramids

BOSANSKA DOLINA PIRAMIDA NAPOKON JE PROBILA SVJETSKU MEDIJSKU BLOKADU: “History Channel”, jedna od tri najveće svjetske naučno-dokumentarne televizije (History Channel, Discovery, National Geographic) u emisiji “Tajne piramida” od 21.12.2012. vrlo afirmativno govori o otkriću bosanskih piramida. “History Channel” ima svjetsku popularnost i gledaju ga milijuni ljudi u više od stotinu zemalja. Osnovne poruke te emisije su bile da su “Bosanske piramide najveće na svijetu”, da su “piramide građene na svim kontinentima” te da “postoje otpori otkrivanju bosanskih i kineskih piramida”. 

Na ovaj način dolazi do preokreta u globalnom tretmanu bosanskih piramida. Popušta medijska blokada, ruše se dogmatski stavovi da su piramide građene kao faraonske grobnice. Sada se otvara prostor da se sazna istina o svrsi najstarijih, superiornih piramida od Kine, Egipta i Maruicijusa, preko Bosne, Perua, Bolivije do Mezoamerike i Kahokja piramida u SAD.[ Bosanske piramide:emisija  od 25. minute  na http://www.youtube.com/watch?v=DPo0e4qWJ4I]

NEGATIVNI IONI U PODZEMNOM LABIRINTU: Svjedočanstva mnogobrojnih turista u 2011. i 2012. da im je boravak u Podzemnom labirintu “Ravne” donio zdravstvena poboljšanja inicirao je niz istraživanja Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” kako bi se našla naučna potvrda tim tvrdnjama.
Tim Fondacije izvršio je mjerenja koncentracije negativnih jona na 19 kontrolnih tačaka, od čega na jednoj lokaciji u Sarajevu (kod hotela Holiday Inn), jednu u Visokom (pred ulazom u Podzemni labirint “Ravne”) i 17 lokacija unutar Podzemnog labirinta. Negativni joni su atomi ili molekule koje imaju više elektrona nego protona u svom nukleusu. Oni čiste zrak od prašine, spora, plijesni i peluda tako što se vezuju za njih i onda pod težinom padaju na pod umjesto da lebde u zraku, te ih više ne mozemo udisati i dobijati alergijske reakcije. Viša koncentracija negativnih jona je u šumama, na planinama, uz more i vodopade. Negativni joni uništavaju bakterije , ozivljavaju  naše ċelije, povećavaju kapacitet kiseonika u krvi, poboljšavaju rad metabolizma, povećavaju moć koncentracije i budnost, uklanjaju umor, povećavaju otpornost prema bolestima, iznimno dobro utječu protiv glavobolje, nesanice, zatvora, alergija, astme…
Istraživanja pokazuju da je koncentracija negativnih jona po kubnom centimetru (-ons/cc) zabilježena u slijedećim vrijednostima: kancelarije u firmama u gradskim centrima: 25 – 100; zagađeni auto-putevi: 100; ulice u velikim gradovima: 250 – 450; na selu: 800 - 1.800; planine: 5.000.
Provedeno mjerenje od 24. Decembra, 2012. Godine  u Podzemnom labirintu  Ravne je pokazalo slijedeće vrijednosti (-ons/cc): na ulazu u Podzemni labirint: 400; 40 m od ulaza: 3.000; Megalit K-1, 160 m od ulaza: 10.000; Megalit K-2, 180 m od ulaza: 13.500; podzemna prostorija, “ljekovita komora”, 220 m od ulaza: 18.000. Prema tome, koncentracija negativnih jona u prostorijama Podzemnog labirinta je četverostruko viša (i zdravija) nego na planinama!

BIOFOTONSKA MJERENJA U PODZEMNIM TUNELIMA: Istraživački tim iz Slovenije, predvođen Ivanom Novakom, posjetio je lokacije Bosanske doline piramida 11.-13. janaura 2013. Tom prilikom su mjerili vibracijski kvalitet koristeći Bovijevu skalu (“Bovis Scale”). Energija koja se mjeri Bovijevom skalom se još naziva i biofotonska energija,
Broj 6.500 na Bovijevoj skali se smatra “dovoljnim” da održava energetski balans organizma. Energetsku vrijednost od 6.500 bovija nalazimo, na primjer, u svježem povrću. Sve iznad ove vrijednosti se odražava pozitivno na ljudsko zdravlje. Svježe voće ili sjemenke imaju vrijednosti od 8.000 – 10.000 na Bovijevoj skali. I, obrnuto. Ukoliko smo okruženi ili se hranimo vrijednostima ispod 6.500 to se negativno odražava na naš organizam. U velikim gradovima, voda iz vodovoda ima vrijednost od samo 3.500 na Bovijevoj skali što utiče na sniženu energiju organizma i pad imuniteta.\
Primjeri Bovijeve skale: Poželjna vrijednost za čovjeka: 8.000 – 10.000; Prosječna vrijednost koju ostvaruje  Planeta: 7.000 – 18.000; Osoba odličnog zdravlja: 8.500 bovija; Osoba dobrog zdravlja: 7.500; Umorna osoba: 6.500; Jako umorna osoba, na granici bolesti: 6.000; Osoba koja može da liječi dodirom: iznad 9.000; Atmosfera u tibetanskom hramu: 14.000.
Ivan Novak je mjerio biofotonske vrijednosti u Bosanskoj dolini piramida. Ovo su rezultati u bovijima: Ulaz u Podzemni labirint: 15.000; Jajoliki monolit: 21.000; Megalit K-1: 25.000; Megalit K-2: 25.000; Ljekovita komora: 25.000
Kao što se vidi najveći dio podzemnih tunela i prostorija ima izvanredno energetsko osvježavajuće djelovanje. Stoga se gotovo svi posjetioci ove lokacije osjećaju da su “napunili baterije” prilikom jednosatne posjete. Visoka koncentracija bovija prija produhovljenim osobama koje u tunelima mogu ostati satima i da se odlično osjećaju.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

History Channel," one of the three largest global scientific and documentary televisions, (History Channel, Discovery, and National Geographic), in the "Secrets of the Pyramids" of December 21, 2012, speaks very positively about the discovery of the Bosnian pyramids. "History Channel" has worldwide popularity and millionswatch this program in more than hundred countries. Messages programemphasized were that "Bosnian Pyramid is the largest in the world" that "the pyramids were built on every continent," and that "there is resistance to legitimacy of Bosnian and Chinese Pyramids."

This program creates a shift in the global perception and acceptance of the Bosnian pyramids. "Now there is an opportunity to find out the truth about the purpose of the oldest pyramids of China, Egypt and Mauricius, as well as those from Bosnia, Peru and Bolivia to Mesoamerica and Kahoka Pyramid in the U.S.A. [Bosnian Pyramids: emission of 25 minutes on http://www.youtube.com/watch?v=DPo0e4qWJ4I minute ...]

Negative ions inthe underground labyrinth: Testimonies of many tourists in 2011th

and 2012thwho visited the underground labyrinth "Ravne" show improvements in their overall health and have initiated a series of studies by the Foundation "Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun" in order to scientific confirmthese claims.
Foundation team carried out measurement of the negative ion concentration at 19 control points, one at location in Sarajevo (at Holiday Inn), one in the High (the entrance to the underground maze of ""Ravne" and 17 locations inside the underground maze. Negative ions are atoms or molecules that have more electrons than protons in its nucleus. They clean the air of dust, spores, mold and pollen, and then due to their weight they fall on the floor instead of floating in the air, thus contributing to cleaner air breathing and fewer allergicreactions. The higest concentration of negative ionsis found in the woods, on the mountains, near the sea and close to waterfalls. Negative ions destroy bacteria, revitalize our cells, increase the volume of oxygen in the blood, improve metabolism, increase concentration and alertness, eliminate fatigue, increase resistance to disease, have a positiveeffect on headache, insomnia, constipation, allergies, asthma ...
Research shows that the concentration of negative ions per cubic centimeter (-ons/cc) was recorded as follows: Offices in urban centers: 25 - 100; polluted highways: 100; streets in major cities: 250 - 450;  countryside : 800 - 1,800; mountains: 5,000.
Conducted measurements on December 24 in the underground labyrinth Straight showed following values   (-ons/cc): at the entrance to the underground maze: 400, 40 m away from the entrance: 3,000; megalith K-1, 160 yards away from the entrance: 10,000; megalith K-2, 180 m of inputs: 13,500, underground room, "healing chamber", 220 m from the entrance: 18,000. Therefore, the concentration of negative ions in the premises of the Underground labyrinth is fourfold higher (and healthier) than in the mountains!

BIOFOTON MEASUREMENTS IN UNDERGROUND TUNNELS: The research team from Slovenia, led by Ivan Novak, visited the site of the Bosnian Valley of the Pyramids January 11th-13th,2013.They conducted measurements byusing a vibrating quality Bovis scale ("Bovis Scale"). The energy is measured by Bovis scale, and is called bio-foton energy
Number 6,500 at Bovis scale is considered "sufficient" to maintain an energy balance of the organism. Energy value of 6,500 Bovisunits is found, for example in fresh vegetables. Anything above this value positively affects human health. Fresh fruitsor seedshave values between8000-10000Bovis scale conversely.Living in an environment  or consuming food with ion value below 6500 will have a negative effect on us. In large cities, tap water has a value of just 3,500 Bovisscale whichwill reduce body's energy and immune response.


Bovis scalevalues : The preferred value for humans: 8000-10000; Average value  7000-18000; person in excellent health: 8,500 Bovis Units; person in good health: 7,500; tired perons: 6,500; very tired people on the verge of illness: 6,000 , An individual with bio-energy: above 9000; atmosphere in Tibetan temple: 14,000.
Ivan Novak measured biofoton values  in the Bosnian Valley of the Pyramids   . These results are expressed in Bovisunits: Entrance to underground maze: 15,000; ovoid monolith: 21,000; megalith K-1: 25,000; megalith K-2: 25,000; Healing Chamber: 25,000